Month: Январь 2017

Սուրբ Ծննդյան ծեսը Մեդիակենտրոնում

Posted on

img_4559img_4563

Քրիստոս ծնավ և հայտնեցավ. Օրհնյալ է հայտնությունը Քրիստոսի. Մեզ և ձեզ մե՜ծ  ավետիս:

Վոկալ համույթի փորձ-ելույթը Մեդիակենտրոնում ՝ անբռնազբոս էր, սիրով, խանդավառությամբ:

«Սուրբ Ծնունդ» 2017

Սուրբ Ծննդյան ծեսը Մեդիակենտրոնում